Responsible NGÔ KIM THUẬN
Last Update 04/28/2023
Completion Time 1 hour 49 minutes
Members 6
30 PHÚT CÙNG TIẾN
 • Học Phần 1: Xây dựng nền tảng
  • Học phần I Xây dựng nền tảng Học phần I Phần 1
 • Học phần 2: Quản lý mục tiêu
  • Học phần II Quản lý mục tiêu Học phần II Phần 1
  • Học phần II Quản lý mục tiêu Học phần II Phần 2
 • Học phần 3: Xác định công việc
  • Học phần III Xác định công việc Học phần III Phần 1
 • Học phần 4: Hoạch định công việc
  • Học phần IV Hoạch định công việc Học phần IV Phần 1
  • Học phần IV Hoạch định công việc Học phần IV Phần 2
 • Học phần 5: Triển khai hiệu quả
  • Học phần V Triển khai hiệu quả Học phần V Phần 1
  • Học phần V Triển khai hiệu quả Học phần V Phần 2
 • Học phần 6: Tối ưu hoá công cụ quản lý công việc cá nhân
  • Học phần VI Tối ưu hóa công cụ quản lý công việc cá nhân Học phần VI Phần 1