2022-09.15_BG SỈ CẤP 1
Email: infohochiminh@nambac.vn
Người phụ trách NGÔ KIM THUẬN
Cập nhật gần nhất 27/04/2023
Thời gian hoàn thành 4 giờ 49 phút
Thành viên 5
KHÓA HỌC KỸ NĂNG 2024
 • Phần 1: Giới thiệu khoá học
  • Bài 1 Lựa chọn thông minh
  • Bài 2 Hành trình nguyên nhân tạo ra kết quả
  • Bài 3 Tìm hiểu NLP là gì
  • Bài 4 Hiểu về mô hình truyền thông NLP
  • Bài 5 Hiểu sâu về mô hình truyền thông NLP
  • Bài 6 Giai đoạn hình thành con người 1
  • Bài 7 Giai đoạn hình thành con người 2
  • Bài 8 Giai đoạn hình thành con người 3
  • Bài 9 Giai đoạn hình thành con người 4
  • Bài 10 Giai đoạn hình thành con người 5
  • Bài 11 Ý thức, tiềm thức và cách vận dụng 1
  • Bài 12 Ý thức, tiềm thức và cách vận dụng 2
  • Bài 13 Ý thức, tiềm thức và cách vận dụng 3
  • Bài 14 Ý thức, tiềm thức và cách vận dụng 4
  • Bài 15 Ý thức, tiềm thức và cách vận dụng 5
  • Bài 16 Công thức thiết kế cuộc đời ngoại hạng
  • Bài 17 Công thức thiết kế cuộc đời ngoại hạng giai đoạn 1
  • Bài 18 Công thức thiết kế cuộc đời ngoại hạng giai đoạn 2
 • Phần 2: Giao tiếp – Chốt sale hiệu quả
  • Bài 19 Tìm hiểu về tiền đề NLP
  • Bài 20 Tiền đề NLP phần 1
  • Bài 21 Tiền đề NLP phần 2
  • Bài 22 Tiền đề NLP – phần 3
  • Bài 23 Tiền đề NLP phần 4
  • Bài 24 Phương pháp kỹ thuật đọc vị đối phương
  • Bài 25 Sử dụng ngôn ngữ
  • Bài 26 Tiền đề ngôn ngữ
  • Bài 27 Sử dụng ngôn ngữ Milton phần 1
  • Bài 28 Sử dụng ngôn ngữ Milton phần 2
  • Bài 29 Sử dụng ngôn ngữ Milton phần 3
  • Bài 30 Sử dụng ngôn ngữ Milton phần 4
  • Bài 31 Sử dụng ngôn ngữ Milton phần 5
  • Bài 32 Hiểu mô hình ngôn ngữ Meta
  • Bài 33 So sánh ngôn ngữ Milton và Meta
  • Bài 34 Bộ câu hỏi Meta phần 1
  • Bài 35 Bộ câu hỏi Meta phần 2
  • Bài 36 Bộ câu hỏi Meta phần 3
  • Bài 37 Khuôn mẫu ngôn ngữ đồng thuận phần 1
  • Bài 38 Khuôn mẫu ngôn ngữ đồng thuận phần 2
  • Bài 39 Chốt hạ có điều kiện trong bán hàng
  • Bài 40 Chốt hạ có điều kiện trong đàm phán
  • Bài 41 Sử dụng khung mẫu ngôn ngữ
  • Bài 42 Sử dụng mẫu mục đích nếu như
  • Bài 43 Tổng kết