Responsible NGÔ KIM THUẬN
Last Update 04/13/2023
Completion Time 1 hour 50 minutes
Members 4
30 PHÚT CÙNG TIẾN
 • Bài 1
  • Bài 1 Bài 1 Định nghĩa về Văn hóa doanh nghiệp
 • Bài 2
  • Bài 2 Bài 2 Ba cấp độ trong Văn hóa doanh nghiệp
 • Bài 3
  • Bài 3 Bài 3 Vai trò của lãnh đạo đến Văn hóa doanh nghiệp
 • Bài 4
  • Bài 4 Bài 4 Xây dựng Văn hóa của doanh nghiệp gắn liền với chiến lược của doanh nghiệp
 • Bài 5
  • Bài 5 Bài 5 Hình thái năng lượng trong con người & tổ chức
 • Bài 6
  • Bài 6 Bài 6 Ứng dụng quản trị năng lượng vào Văn hóa doanh nghiệp
 • Bài kiểm tra - văn hoá - ngồn năng lượng của doanh nghiệp
  • Bài Test - Văn Hoá - Nguồn năng lượng của doanh nghiệp
   24 xp