Responsible NGÔ KIM THUẬN
Last Update 04/18/2023
Completion Time 1 hour 53 minutes
Members 5
30 PHÚT CÙNG TIẾN
 • Phần 1: Tổng quan bán hàng theo DISC
  • Bài 1 Giới thiệu
  • Bài 2 DISC là gì
  • Bài 3 Phong cách giao tiếp theo DISC
  • Bài 4 Bán hàng theo DISC là gì
  • Bài 5 Nhận diện nhóm tính cách của người bán hàng
 • Phần 2: Nguyên tắc bán hàng theo DISC
  • Bài 6 Khách hàng nhóm D và nguyên tắc bán hàng cho nhóm D
  • Bài 7 Khách hàng nhóm I và nguyên tắc bán hàng cho nhóm I
  • Bài 8 Khách hàng nhóm S và nguyên tắc bán hàng cho nhóm S
  • Bài 9 Khách hàng nhóm C và nguyên tắc bán hàng cho nhóm C
 • Phân 3: Cách thức bán hàng theo DISC
  • Bài 10 Cách thức tiếp cận và bán hàng cho nhóm D
  • Bài 11 Cách thức tiếp cận và bán hàng cho nhóm I
  • Bài 12 Cách thức tiếp cận và bán hàng cho nhóm S
  • Bài 13 Cách thức tiếp cận và bán hàng cho nhóm C
 • Phân 4: Chốt sale theo nhóm DISC
  • Bài 14 Chốt sale cho khách hàng nhóm D
  • Bài 15 Chốt sale cho khách hàng nhóm I
  • Bài 16 Chốt sale cho khách hàng nhóm S
  • Bài 17 Chốt sale cho khách hàng nhóm C
 • Phần 5: Công thức bán hàng với DISC
  • Bài 18 Công thức bán hàng với DISC
  • Bài 19 Xây dựng kịch bản bán hàng theo nhóm D
  • Bài 20 Xây dựng kịch bản bán hàng theo nhóm I
  • Bài 21 Xây dựng kịch bản bán hàng theo nhóm S
  • Bài 22 Xây dựng kịch bản bán hàng theo nhóm C
 • Phần 6: Tổng kết
  • Bài 23 Huấn luyện đội nhóm bán hàng theo DISC
  • Bài 24 DISC và Marketing
  • Bài 25 Tổng kết
 • Phần 7: Bài kiểm tra Tuyệt chiêu bán hàng với DISC
  • Bài test Tuyệt chiêu bán hàng với DISC
   25 xp