Responsible NGÔ KIM THUẬN
Last Update 04/14/2023
Completion Time 2 hours 5 minutes
Members 4
30 PHÚT CÙNG TIẾN
 • Bài 1: Tại sao cần lập kế hoạch
  • Bài 1 Tại sao cần lập kế hoạch Phần 1
  • Bài 1 Tại sao cần lập kế hoạch Phần 2
  • Bài 1 Tại sao cần lập kế hoạch Phần 3
  • Bài 1 Tại sao cần lập kế hoạch Phần 4
 • Bài 2: Xác lập mục tiêu
  • Bài 2 Xác lập mục tiêu Phần 1
  • Bài 2 Xác lập mục tiêu Phần 2
  • Bài 2 Xác lập mục tiêu Phần 3
  • Bài 2 Xác lập mục tiêu Phần 4
  • Bài 2 Xác lập mục tiêu Phần 5
 • Bài 3: Xác định việc cần làm
  • Bài 3 Xác định việc cần làm Phần 1
  • Bài 3 Xác định việc cần làm Phần 2
  • Bài 3 Xác định việc cần làm Phần 3
  • Bài 3 Xác định việc cần làm Phần 4
 • Bài 4: Triển khai và giám sát
  • Bài 4 Triển khai và giám sát Phần 1
  • Bài 4 Triển khai và giám sát Phần 2
 • Kiểm tra kết thúc khoá học
  • Bài kiểm tra lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp
   27 xp