Responsible NGÔ KIM THUẬN
Last Update 04/13/2023
Completion Time 1 hour 31 minutes
Members 4
30 PHÚT CÙNG TIẾN
 • Phần 1: Nội dung 20 chiến lược
  • Bài 1 Chiến lược về cam kết
  • Bài 2 Chiến lược Bán hàng bằng sự quan tâm
  • Bài 3 Chiến lược đồng cảm
  • Bài 4 Chiến lược Up selling
  • Bài 5 Chiến lược Down selling
  • Bài 6 Chiến lược Cross sales
  • Bài 7 Chiến lược nâng cao giá trị sản phẩm
  • Bài 8 Chiến lược giá trị lớn hơn giá bán phần 1
  • Bài 9 Chiến lược giá trị lớn hơn giá bán phần 2
  • Bài 10 Chiến lược O T O
  • Bài 11 Chiến lược SASHIMI
  • Bài 12 Chiến lược 0 đồng Give away
  • Bài 13 Chiến lược STORYTELLING
  • Bài 14 Chiến lược tặng lại tiền
  • Bài 15 Chiến lược tạo ra sự tò mò
  • Bài 16 Chiến lược sử dụng TESTIMONIALS & REVIEW
  • Bài 17 Chiến lược sử dụng THANK YOU LETTER
  • Bài 18 Chiến lược sử dụng VIDEO BÁN HÀNG
  • Bài 19 Chiến lược LIVESTREAM
  • Bài 20 Chiến lược sử dụng WORD OF MOUTH
  • Bài 21 Học và làm đi
  • Bài 22 Tổng kết khóa học